Tankesortering og kommunikasjon

Bearbeiding av vonde minner

En vanlig problemstilling vi møter er at fokus og sterke følelser kretser rundt tidligere vonde opplevelser. Følelser fra disse kan typisk forsterkes kraftig, hvis man opplever en situasjon som ligner noe på det gamle minnet. Dette fenomenet er en del av en naturlig beskyttelsesfunksjon som kan blir stående i «loop».

Hos oss erfarer vi at frigjøring fra tidligere vonde opplevelser krever at sorteringsarbeidet blir gjort godt og i riktig rekkefølge. Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan vi jobber. Målet er ofte etablering av forsoning, forståelse og trygghet. Prosessen er individuell og krever vanligvis 3 - 8 møter med en av våre kommunikologer.

Idrett og mental trening

Mange liker å utfordre seg selv med fysiske prestasjoner. Ressursene brukes gjerne på utstyr, kostholdsprogrammer og mange timer med fysisk trening. Få studerer og lærer om mentale ressurser innen prestasjon.

5029 jobber med eliteutøvere og toppmosjonister innenfor både tuning av det fysikalske, og det mentale. Konkrete ting vi kan bistå med er å utvikle bedre restitusjonskvalitet, tilstandsregulering, bearbeide nederlag, og det at tanke og følelsesverden spiller på lag med prestasjonen. Ikke mot. Vi har også erfaring med idrettsutøvere som «går i veggen», og bistår med veien ut og kanskje tilbake.

Sexologi

Sexologi er læren om menneskets seksuelle viten, lyster, adferd og utfordringer, altså alt som er forbundet med kropp og seksualitet. Seksualitet er en viktig del av identiteten vår, og svært sammensatt. Den påvirker oss for eksempel gjennom fantasier, lyster og fetisjer, og varierer gjennom hele livet.

Seksualitet og identitetsdannelse henger nøye sammen, og det kan gi helsemessige fordeler å utforske egen seksualitet. Sammen med en sexolog kan du bygge en god seksuell selvtillit, og bli tryggere på deg selv også på andre arenaer. Alle temaer kan tas opp, det er høyt under taket, og ingen tabuer eller skam. Kun en mulighet til å bli bedre kjent med deg selv.

Utfordringer knyttet til seksualitet kan utvikle seg til andre typer problemer i livet og parforhold senere. Og roten til problemer med seksualitet handler av og til ikke om seksualiteten i seg selv, men egentlig om noe annet og bakenforliggende. Uansett er du velkommen hit for å finne ut av det, uavhengig av hvilken livssituasjon du er i.

Parterapi

På Klinikk5029 tilbyr vi hjelp til par med ulike samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner og par kan ta kontakt.

Mange par som kommer til oss er midt i en vurdering av å gå fra hverandre, og det at begge parter helt trygt og fordomsfritt kan fortelle hele sin versjon i starten er helt nødvendig. Vi bistår så samtalen holder seg saklig og trygg, og forholder oss absolutt upartiske.

Når det blir klart hva de underliggende faktorene er kan neste steg være:
  • Bistand med hjelp til klarhet, oversikt og forhandling for å få tatt gode valg.
  • Undersøke om det er mulighet for tilgivelse etter svik og utroskap.
  • Hjelp til bedring av kommunikasjon og samhandling i paret/familien.
  • Få klarhet i hvilke rammer som gjelder/skal gjelde, enten i fortsettelsen av samlivet eller gjennom bruddet.


Det kan også være aktuelt for den enkelte i paret å ha timer alene etter hvert. Ikke sjelden er det problemer den ene eller begge har med seg selv, som blir et problem i relasjonen. Hvis dette kan løses, danner det helt nye forutsetninger for å kunne leve sammen i framtiden.

Mange velger å sette bruddet på ”vent” mens prosessen foregår, for å undersøke om det kan etableres en ny basis for forholdet, etter at endringer i den enkelte og/eller paret har skjedd.

Familieterapi

Det blir gjerne lite trivsel og utvikling i en dysfunksjonell familie. I familieterapi ser vi på hele familien som system, og hva som kan gjøres for å skape ønskede endringer.

Første punkt er å få full oversikt over familien og hva som forstås som problematisk. Det er helt avgjørende at alle medlemmer får snakke for seg i fred, så både vi og alle i familien forstår hva som er den enkeltes utgangspunkt og forståelse av virkeligheten. Det kan være en fordel at de voksne kan snakke uten barna, barna uten de voksne, og også at alle uttrykker seg klart felles.

Hva som skal gjøres av tiltak vil variere sterkt, og komme helt an på hva som kommer fram innledningsvis. Kanskje er det naturlig at hele familien kommer samlet flere ganger, at en forelder og et barn kommer sammen noen ganger først, eller bare foreldrene. Essensen er å se både hvert enkelt medlem av familien og samspillet mellom.

Indre uro

Den fullkomne ro er kun å finne i grava etter endt liv. Så det er og skal være en grad av spenning i vår opplevelse av oss selv og verden. Tidvis kan spenningen gå over til en uønsket indre uro. Typiske kjerner i indre uro er at det blir et mønster i tankene med overdrivelse av ting som skaper uro, og underdrivelse av alt annet. Tidvis kan veien ut være hjelp med dypere forhandlinger om større valg i livet. Noe skaper uroen, og vi bistår med å finne ut hva det er og hva som kan gjøres med det.

Hos 5029 jobber vi oftest med nevromotorisk trening og tankesortering. Mange av våre kunder opplever at de får god hjelp fra oss. 4 - 8 møter med en kommunikolog hjelper mange til et liv med mindre uro.

Søvnforstyrrelser

Det å leve med lite eller dårlig søvn over tid kan gi veldig nedsatt livskvalitet.

Langtids stresshormonet vårt er kortisol. Når det er høyt blir vi våkne og aktive. I perioder med stress vil det være høyere enn normalt. Kortisol styrer også døgnrytmen vår. Om kvelden og natta skal det bli lavt så vi sovner, og stige igjen på morgenen for å vekke oss og gi arbeidslyst. Det blir så klart vanskelig hvis stress og uro holder kortisolnivået oppe om kvelden og natta.

Den delen av nervesystemet vårt som aktiverer oss heter sympatikus. Sympatikus samhandler med kortisol, for å sette celler og organer i aktivitetsmodus.

En annen del av nervesystemet heter parasympatikus. Den skal ”ta over kroppen” for sympatikus, for å sette oss i hvilemodus. For eksempel på kvelden ifm med søvn.

Når kroppen og hjernen opplever ulike typer stress og uro over tid, kan kortisol og sympatikus/parasympatikus få nedsatt evne til å veksle kroppen mellom aktivitet og ro. Overvekt og ernæringsrelaterte aspekter kan også påvirke nattesøvn.

Tilpasset tverrfaglig tilnærming med sorteringsarbeid som adresserer det som skaper stress og uro, nevromotorisk trening for å roe ned kroppen, fysikalsk behandling og ernæring er våre nøkkelgrep for god søvn.

Nedstemthet

Dette handler ofte om fravær av opplevelse av mening og verdi i livet og hverdagen. Første steg er at vi og den som har dette problemet, sammen må forstå bakgrunnsbildet og hvor nedstemtheten kommer fra. Deretter må rette grep settes i gang for å bli ferdig med det.

Nevromotorisk trening er essensielt samtidig, for å stimulere nervesystemet til å etablere nye tanke og adferdsmønstre (plastisitet). Når kunden er oppe fra det mørkere sinnelaget er det også i kjernen til 5029 at kunden kan forstå nedstemthet som naturlig fenomen, og lære teknikker og grep for å opprettholde humør og livskraft.

Nedstemthet er en utrivelig tilstand å leve med over tid, og ofte er det sånn at desto lenger den får bestå desto sterkere blir den. Dessverre går mange uten å si i fra/ få riktig hjelp, og nedstemthet er en typisk «skjult» tilstand. Vår tverrfaglige tilnærming kan bistå nervesystem, tanker og følelser inn i nye baner.

Helhetlig behandling av utmattelse

Utmattelse er gjerne endestasjonen når mange ting ikke har vært som de skal over lang tid, og det kommer ofte brått og hardt. Ferden mot utmattelse kan ha gått for seg med full bevissthet om hva som egentlig er galt, eller det kan komme helt overraskende, uten noe umiddelbar klarhet i hva som ligger under. Løsningene er derfor alltid individuelle, og ferden tilbake til energi og overskudd unik.

Et helhetlig tverrfaglig program skreddersydd for deg er vår løsning, der vi på 5029 sammen med deg bidrar med alle de ressursene vi som team har på lager. Det kan handle om større valg som må tas, lære måter å bevare og disponere egen energi på, teknikker for å unngå overtenking eller stress, grep for bedre kosthold og energi og behandling av fysiologiske plager. En skikkelig restart rett og slett.

Tankekjør og overtenking

Med 15 års erfaring med hvordan vi mennesker og vårt nervesystem fungerer erfarer vi at dette blir mer og mer vanlig. En måte å forstå dette på er at visse helt naturlige deler av deg faktisk har ansvar for blant annet:
  • Å tenke detaljert på hva du skal, og når og hvordan dette skal skje.
  • Å lage tolkninger av hva som kan skje, og hva alle andre vil tenke om det. Gjerne i ”worst case scenario” varianter.
  • Å innbille deg at alt du gjør og har skal være perfekt.


Tankekjør og overtenking blir med denne forståelsen at disse ”delene” får for stor plass og dominans i oss, og livet oppleves da gjerne som en uoverkommelig ”loop” av tenking, planlegging og gjøremål. Lista over det som skal gjøres vokser raskere enn lista over det som er gjort, og utilstrekkelighet og stress blir en grunnfølelse.

Hos oss bruker vi både fysikalske innsatser fra naprapat og massør for å behandle muskelspenninger, og behandling med nevromotorikk for å skape ro. Vi jobber videre med trening på grensesetting, evne til å ”tenke enkelt”, og det å «bare være» og rent oppleve nåtid. Som kunde kan du regne med 3 - 10 behandlinger med varierte grep for å både komme i ro, og tilegne deg kunnskap og teknikker for å opprettholde naturlig ro i deg selv.

Stressmestring

Hva som skaper stress og uro er så ulikt for ulike mennesker. Stressmestring handler om å lære måter å forholde seg til stressfaktorer på, uten at de får større plass i tankene og følelsene enn de absolutt trenger.

Stressmestring er for oss todelt. For det ene handler det om å lære måter å takle det stresset som allerede er der. For det andre handler det om å sette i gang en prosess som kanskje gjør at det som skaper stresset i utgangspunktet, dempes eller forsvinner. Våre kommunikologer har erfaring og kompetanse på dette. Ta kontakt for mer informasjon.

Selvfølelse og selvbilde

Det er veldig lett å havne inn i en rolle vi kler oss i, ut fra det vi forstår som andres eller egne forventninger til oss selv. Valg og opptreden styres da av det vi ønsker å framstå som eller innfri, og ikke den vi "egentlig er".

Over tid vil dette kunne skape ubalanser og konflikter i oss, som kan påvirke helsa vår innenfra og ut. Mange kan oppleve at de spiller en rolle i livets teater, og over tid få mindre evne til å stole på og være seg selv. Det blir viktigere med hva vi eier, hvordan vi ser ut og hvilken jobb vi har, enn å kunne være og utøve oss selv fritt.

Kontakt oss om dette er noe du kjenner igjen hos deg selv og vil ha hjelp med.

Våre artikler

Fordøyelsesproblemer og stress

Traumer, uavklarte livskriser eller slitsomme faser i livet kan påvirke fordøyelsen vår negativt. Dette er en artikkel om hvordan stress påvirker tarmen og magen vår, og hvordan vi jobber med å løse opp i stress FØR vi begynner med andre medisinske eller naturmedisinske tiltak.

Det holder det sa Gundersen, det klarer seg med det

Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det.
No'n overfall om natta må'n alltid regne med.
Vi peller opp en to tre lik hver mårra, det er alt,
det pleier vi å regne som normalt.

Sansenes magi

«Outside stuff pierce through to you and decides you. And though you are you no matter what someone says what is false or true. Regardless of how soft or hard they say the true you looks like, hears like, feels like, tastes like or smells like, you are you.» - PIERCED fra albumet Steingrunn av OIX.

FOMO - Fear of missing out!

For noen år tilbake hadde jeg en sorteringstime med en ung kvinne som ulykksalig meddelte at hun hadde veldig sterk FOMO. Jeg hadde aldri hørt uttrykket før, og den unge kvinnen lærte villig vekk hva FOMO var for noe

Hva er sorteringsarbeid på Klinikk5029?

Sorteringstime kaller vi timer der vi hovedsakelig snakker sammen. Noen bruker ordet samtaleterapi. Det foregår imidlertid mye mer enn samtale i disse timene.

Parterapi og sexologi med Sunna

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...